Regulamin zwiedzania siedziby Radia

Regulamin zwiedzania siedziby Spółki pod firmą Polskie Radio -  
Regionalna Rozgłośnia w Katowicach „Radio Katowice” Spółka Akcyjna

 

 1. W zwiedzaniu Polskiego Radia – Regionalnej Rozgłośni w Katowicach „Radio Katowice” Spółka Akcyjna (dalej Radio Katowice S.A. lub Radio), uczestniczyć mogą uczniowie szkół: podstawowych, gimnazjów, średnich, oraz studenci jak również zorganizowane grupy osób dorosłych.
 2. Zwiedzanie może odbywać się w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 - 14.00.
 3. Terminy oraz godzinę rozpoczęcia zwiedzania należy zgłaszać na adres: sekretariat@radio.katowice.pl z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni przed planowanym terminem zwiedzania, podając jednocześnie w zgłoszeniu liczebność grupy oraz numery telefonów kontaktowych lub inne dane kontaktowe.
 4. Grupa zwiedzająca łącznie z opiekunami nie może być mniejsza niż 10 osób i nie może przekraczać 20 osób.
 5. Radio potwierdza rezerwację, telefonicznie lub na adres e-mail, z którego wysłano zgłoszenie, nie później niż 5 dni przed planowanym terminem zwiedzania, podając jednocześnie godzinę rozpoczęcia zwiedzania.
 6. W przypadku braku potwierdzenia, o którym mowa w punkcie 5, rezerwację uznaje się za dokonaną w terminie i na zasadach dokonanych w zgłoszeniu, o którym mowa w punkcie 3.
 7. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu należy o tym powiadomić niezwłocznie sekretariat Radia Katowice S.A. drogą elektroniczną na adres wskazany
  w punkcie 3, lub telefonicznie na numer 32 2005-580 w godz. 8.00 – 15.00 nie później niż na 1 dzień roboczy przed planowanym terminem zwiedzania.
 8. Opłata za zwiedzanie Radia wynosi 9 zł brutto od osoby. Opłatę należy wnieść przelewem na konto w ING BSK S.A. Oddział w Katowicach nr: 57 1050 1214 1000 0007 0006 0692, z opisem „WYCIECZKA”. Potwierdzenie wpłaty należy wysłać faksem na nr: 32 2005-581, lub drogą elektroniczną, wraz z danymi do wystawienia faktury VAT. W przypadku gdy grupa nie jest zainteresowana otrzymaniem faktury VAT wystawiany jest paragon fiskalny.
 9. Opłata wniesiona na poczet zwiedzania podlega zwrotowi, w przypadku rezygnacji
  z zarezerwowanego terminu z zachowaniem terminu, o którym mowa w punkcie 7, chyba, że grupa uzgodni inny termin zwiedzania, na poczet którego opłata zostanie zaliczona.
 10. W związku ze specyfiką działalności statutowej Radio Katowice S.A., zastrzega sobie prawo odwołania wcześniej zaplanowanego zwiedzania bez podania przyczyny.
  W takim przypadku opłata wpłacona zostaje zwrócona na konto, z którego uiszczono zapłatę lub podlega zaliczeniu na poczet zwiedzana w innym uzgodnionym terminie.
 11. Zwiedzający spotykają się z osobą odpowiedzialną za oprowadzanie z ramienia Radia Katowice S.A. w holu budynku Radia. Osoba oprowadzająca oczekuje na grupę zwiedzającą do 15 minut. W przypadku większego spóźnienia rozgłośnia zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia przybyłej grupy.
 12. W przypadku gdy zwiedzającymi Radio jest zorganizowana grupa obcokrajowców, zapewnienie tłumacza leży w gestii grupy lub jej opiekuna.
 13. Radio nie zapewnia możliwości wjazdu autokaru na teren swojego wewnętrznego parkingu oraz uczestnictwa zwiedzających podczas nagrywania programów
  w studiach.
 14. W czasie wizyty w Radiu Katowice S.A., zwiedzający muszą stosować się do poleceń wydawanych przez pracowników Ochrony i osoby odpowiedzialnej za oprowadzanie.
 15. W przypadku uchybieniu zasadzie, o której mowa w punkcie 14, osoba odpowiedzialna za oprowadzanie ze strony Radia, może, po bezskutecznym dwukrotnym upomnieniu grupy lub jej poszczególnych członków, zrezygnować
  z dalszego oprowadzania. W takim przypadku uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.
 16. Podczas zwiedzania dozwolone jest wykonywanie dokumentacji zdjęciowej przez zwiedzających.
 17. Zorganizowane grupy, pozując do zbiorowego zdjęcia, wykonanego przez pracownika Radia, zezwalają na wykorzystanie przez Radio Katowice S.A. ich wizerunku do celów dokumentacyjnych i promocyjnych.
 18. Program wycieczki obejmuje (w miarę możliwości) wizytę w: Newsroomie, studiach nagraniowych i emisyjnych, pomieszczeniach reżyserskich oraz Studiu Koncertowym  im. Jerzego Haralda.
 19. Planowany czas zwiedzania Radia wynosi około 45 minut.