Regulamin konkursów

REGULAMIN OGÓLNY KONKURSÓW

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursów jest Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia „Radio Katowice” Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (40-953) przy ul. Ligonia 29 (dalej Spółka lub Radio Katowice lub Organizator).
 2. Zadanie konkursowe zostanie określone w programie Radia Katowice, a termin i sposób przesyłania rozwiązań konkursowych zostanie podany do wiadomości przez prowadzącego program, również poprzez odesłanie do regulaminu szczegółowego dostępnego na stronie internetowej Spółki w przypadku, gdy złożoność konkursu spowoduje koniczność opracowania szczegółowego regulaminu.
 3. Fundatorem nagród jest Organizator lub sponsor, który zobowiązał się do ufundowania nagród.
 4. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, spełniające wymagania nałożone niniejszym Regulaminem. 
 5. Konkurs jest realizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Pracownicy i współpracownicy Spółki, wymienionej w punkcie 1, członkowie rodzin tych osób oraz osoby pozostające z nimi we wspólnym pożyciu nie mogą brać udziału
   w konkursie. 
 7. Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik zapoznał się z niniejszym regulaminem
   i zasadami konkursu i nie wnosi do niego zastrzeżeń. 

§ 2

ZASADY I PRZEBIEG KONKURSÓW

 1. Zadanie konkursowe zostanie określone przez prowadzącego program i będzie dotyczyć np. treści emitowanych w programie Radia Katowice lub zakresu tematycznego podanego przez prowadzącego program. Przykładowym zadaniem konkursowym może być np.: „dokończ zdanie”, „ułóż najciekawszy dwuzdaniowy tekst o  …”, „podaj najciekawszą odpowiedź na pytanie”, „odpowiedz na pytanie”, „wyślij zrobione zdjęcie”. Tekst odpowiedzi lub pracę należy:
 2. przesłać SMS-em na numer…… (koszt połączenia wg taryfy operatora) z tym zastrzeżeniem, że w konkursie nie będą brane pod uwagę sms-y wysłane przez sieć interent lub

b)     przesłać na adres mailowy tj. m.in. konkurs@radio.katowice.pl albo inny podany lub

 1. dodzwonić się na numer telefonu podany przez prowadzącego (kosz połączenia wg taryfy operatora) i podać rozwiązania zadania konkursowego, które zostanie zarejestrowane w przypadku, gdy rozwiązanie będzie mogło być podane drogą telefoniczną.
 2. Wysłanie lub podanie zadania konkursowego jest równoznaczne ze zgłoszeniem Uczestnika do konkursu oraz akceptacją postanowień niniejszego regulaminu. 
 3. Rozwiązania zadań konkursowych przyjmowane będą w audycji danego dnia od momentu ogłoszenia konkursu na antenie do momentu ogłoszenia przez prowadzącego zakończenia przyjmowania odpowiedzi. Prowadzący program może w inny sposób podać termin zakończenia trwania konkursu, także poprzez odesłanie do regulaminu szczegółowego dostępnego na stronie internetowej Spółki, jeżeli regulamin taki powstanie.
 4. Nadesłane rozwiązanie: 
  1. musi być wynikiem osobistej inicjatywy i twórczości lub wiedzy Uczestnika; 
  2. nie może zawierać treści obraźliwych lub sprzecznych z prawem; 
  3. nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej. 
 5. Zwycięzcą konkursu jest osoba, której rozwiązanie zostanie najwyżej oceniony przez Jury konkursu, powołane przez Organizatora, z tym zastrzeżeniem, że w zależności od złożoności podanego zadania Jury może stanowić tylko prowadzący program. Dokonując oceny Jury weźmie pod uwagę oryginalność, pomysłowość, wartość artystyczną rozwiązania. W przypadku gdy rozwiązanie zadania będzie polegało na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie Jury będzie brało pod uwagę także inicjatywę, refleks
   i wiedzę uczestnika konkursu.
 6. Imię Zwycięzcy (wraz z miejscowością) zostanie ogłoszone w audycji, w której przeprowadzony będzie konkurs lub w inny sposób podany w regulaminie szczegółowym i może zostać zainicjowana próba połączenia telefonicznego ze zwycięzcą.

§ 3

 NAGRODY

 1. Nagrodą w konkursie będzie zestaw gadżetów reklamowych Radia Katowice S.A. lub inna nagroda pieniężna lub rzeczowa podana przez prowadzącego program (audycję) lub określona w regulaminie szczegółowym.
 2. W przypadku gdy wygraną będą nagrody rzeczowe nie podlegają one wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 3. W przypadkach, o których mowa w §7 ust. 3, zwycięzca konkursu będzie poproszony o podanie imienia, nazwiska, adresu miejsca zamieszkania, adresu mailowego, numeru telefonu, numeru identyfikacji podatkowej tj. numeru PESEL, które posłużą do przekazania nagrody w terminie 14 dni od momentu wyłonienia Zwycięzcy w siedzibie Organizatora jak również do ewidencji rozliczeń publicznoprawnych ciążących na Organizatorze.
 4. W przypadku gdy nagroda nie zostanie odebrana w przeciągu 30 dni od dnia jej przyznania zwycięzca traci prawo do odebrania nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora konkursu.

§ 4

 AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE I OSOBISTE 

 1. W przypadku, gdy w wyniku wykonania zadania konkursowego określonego niniejszym regulaminem powstanie dzieło, spełniające kryterium utworu, w rozumieniu ustawy
   o prawie autorskim i prawach pokrewnych, (zwanego dalej: Utworem), wówczas przesyłając Utwór Uczestnik Konkursu potwierdza, że zgłoszony przez niego Utwór, jest oryginalny, dotychczas niepublikowany; jest wynikiem jego osobistej twórczości
   i przysługuje mu pełnia autorskich praw majątkowych do Utworu oraz prawa te nie są
   w żaden sposób ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich.
 2. Uczestnik oświadcza, że korzystanie z Utworu w zakresie koniecznym dla realizacji konkursu, jak również w zakresie określonym w regulaminie nie będzie naruszało praw osób trzecich, w tym w szczególności ich praw osobistych.
 3. W związku z oświadczeniem, o którym mowa powyżej, Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność prawną w przypadku pojawienia się jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich. W przypadku wystąpienia ewentualnych szkód z tego tytułu w majątku Organizatora uczestnik zobowiązany będzie do ich pełnego pokrycia.
 4. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę (udziela licencji niewyłącznej na czas nieokreślony, bez ograniczeń terytorialnych i bez wynagrodzenia w zakresie autorskich prawa majątkowych i praw pokrewnych) do wykorzystania utworu na następujących polach eksploatacji: 
  1. utrwalenie i zwielokrotnienie jakąkolwiek z technik, niezależnie od standardu, systemu
    i formatu,
  2. wprowadzanie do obrotu, najem dzierżawa, użyczenie elektroniczne, udostępnienie na zamówienie egzemplarzy utworów,
  3. wielokrotne nadawanie za pomocą fonii przewodowej albo bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu, systemu
    i formatu, w tym nadawanie za pośrednictwem satelity, nadawanie w sieciach kablowych, w Internecie itp.,
  4. retransmisja przewodowa lub bezprzewodowa przy pomocy dowolnych środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity,
  5. publiczne odtwarzanie,
  6. publiczne wystawianie,
  7. publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu
    w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
  8. wprowadzenie do pamięci komputera i sporządzenie kopii takich zapisów,
  9. utrwalanie i zwielokrotnianie drukiem lub podobną techniką,
  10. wykorzystanie dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Radia Katowice, jego programów i audycji, publikacji i innych przejawów jego działalności,
    a także przedmiotów jego własności,
  11. wykonanie praw zależnych o ile wymaga tego sposób eksploatacji, w szczególności opracowywanie, w tym modyfikowanie, tłumaczenie, przerabianie, łącznie z innymi utworami lub wprowadzanie innych zmian,
  12. udzielanie licencji oraz zgody na sublicencję na polach eksploatacji pkt od a) do k).

5.     W zakresie autorskich praw osobistych Uczestnik upoważnia Radio Katowice do:

a)     podjęcia decyzji o pierwszym udostępnieniu utworu, 

b)     oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępnienia go anonimowo,

c)nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

§ 5

DANE OSOBOWE

 1. Organizator przetwarza dane osobowe uczestników konkursów wyłącznie dla celów organizacji Konkursu oraz wydania przyznanych nagród, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 ze zm.), a także zgodnie Polityką prywatności obowiązującymi u Organizatora.
 2. W czasie trwania konkursu, uczestnikowi, który podał swoje dane przysługują takie prawa jak:
 3. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 4. prawo do sprostowania swoich danych,
 5. prawo do usunięcia danych,
 6. prawo do ograniczenia przetwarzania,
 7. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 8. prawo do przenoszenia swoich danych,
 9. żądanie zaprzestania przetwarzania.

Żądanie można wnieść na piśmie na adres siedziby Administratora lub elektronicznie na adres: iod@radio.katowice.pl

 1. Uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe są udostępnione wyłącznie dla potrzeb Konkursu będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych. 
 3. Podanie przez uczestnika konkursu danych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu jak również do ewentualnego rozpatrzenia reklamacji.

§ 6

REKLAMACJE

 1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu
   z Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi w ciągu 7 dni od daty wyłonienia jego laureatów.
 2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora, podany w §1 pkt 1 niniejszego regulaminu. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi listownie, na adres podany przez uczestnika Konkursu, składającego reklamację.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Konkurs prowadzony na podstawie niniejszego regulaminu nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19.11.2009 o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz.847 ze zm). 
 2. Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.radio.katowice.pl
 3. W przypadku wygrania w konkursie nagrody, której wartość przekracza kwotę określoną w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwycięzca zobowiązany jest wpłacić Organizatorowi konkursu, jako płatnikowi, zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w wysokości 10% nagrody przed jej wydaniem.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.